K absolvování studia se můžete přihlásit ZDE. Přihlášky ke studiu lze zasílat do 31.1.2021. Zájemci o studium obdrží podrobnější informace včetně platebních údajů do 14 dní od podání přihlášky.

Kombinované studium MBA pro zdravotníky a další pomáhající profese

Zahájení studia
Studium bude zahájeno v sobotu dne 13.2.2021 v 8:00 hod. v AVS ve Stráži pod Ralskem.

Délka studia
Délka studia činí 4 semestry.
Výuka probíhá distanční formou (soboty, neděle), skládá se z přednášek a kolokvií.
V sobotu je výuka od 8:00 do 17:00 hod., v neděli od 8:00 do 14:15 hod. Přednášky začínají vždy v 8:00 hod.

Kurzovné
Přihláška ke studiu je zpoplatněna částkou 500,- Kč.

Základní kurzovné je stanoveno ve výši 14.500,- Kč / semestr.
Závěrečná zkouška MBA je zpoplatněna částkou 5.000,- Kč.

Platbu za 1. semestr je nutné uskutečnit do 15.1.2021.

Forma ukončení jednotlivých studijních bloků
Zápočet, kolokvium, zkouška.

Forma ukončení studia
Certifikát MBA v pomáhajících profesích.

Požadavky ke studiu
Vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.).

Termíny přednášek pro 1. semestr
1) 13. – 14.2.2021

2) 13. – 14.3.2021
3) 10. – 11.4.2021 
4) 15. – 16.5.2021
5) 12. – 13.6.2021

Termíny přednášek pro 2. semestr
1) 18. – 19. 9. 2021

2) 23. – 24. 10. 2021
3) 13. – 14. 11. 2021
4) 11. – 12. 12. 2021
5) 22. – 23. 1. 2022

Termíny přednášek pro 3. semestr
1) 12. – 13. 2. 2022

2) 12. – 13. 3. 2022
3) 9. – 10. 4. 2022
4) 14. – 15. 5. 2022
5) 18. – 19. 6. 2022

Termíny přednášek pro 4. semestr
1) 17. – 18. 9. 2022

2) 15. – 16. 10. 2022
3) 12. – 13. 11. 2022
4) 10. – 11. 12. 2022
5) 21. – 22. 1. 2023

Závěrečné zkoušky
4. 2. 2023

Místo konání
Akademie VS ČR

Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

Možnosti ubytování
Jižní 267, 471 27 Stráž pod Ralskem

tel. +420 487 878 551, e-mail: sekretariat@avs.justice.cz
Cena ubytování je cca 75,- Kč / osoba / noc.

K úspěšné rezervaci je třeba nejpozději 3 dny před ubytováním vyplnit, naskenovat a zaslat na výše uvedený e-mail vyplněnou ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ.

STUDIJNÍ BLOKY MBA

Jedinec-společnost – celek světa (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

3 životní pohyby Jana Patočky

Krize – zakládající možnost separace

Rodina – emoční schéma rodiny

Separační fáze

Etické aspekty práce ve zdravotnictví / Etika v pomáhajících profesích

Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Domácí násilí, syndrom CAN, poruchy rodiny, poruchy rodičovství

Komerční sexuální zneužívání, stalking

Vybrané kapitoly z viktimologie (30hod)

Vybrané tématické okruhy:

Vulnerabilita, viktimizace, preincidenční faktory, projevy dlouhodobé viktimizace,

Zákon o obětech trestných činů

Primární, sekundární, terciární viktimizace

Právní aspekty v kontextu poskytování zdravotní péče

Sebepoškozování jako specifická neverbální komunikace (40 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Tělesnost- zakládající existenciál člověka, tělesné schéma strukturální a nestrukturální, tělo ve fenomenologickém pojetí, tělesnění a čas

Temporalita: minulé, přítomné a budoucí

Záměrné sebepoškozování, metody, způsoby provedení důvody a funkce sebepoškozování, souvislosti sebepoškozování a klinický obraz poruch chování

Psychiatrické minimum (40 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Duševní onemocnění, demence, schizofrenie, paranoidní psychóza, Korsakova psychóza, Korsakova psychóza, poruchy osobnosti, parafíne + aktuální témata

Vybrané kapitoly z adiktologie (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Současná toxikomanická scéna, závislost na alkoholu, trendy závislostního chování, netolismus, právní rámec – trestní zákoník, penitenciární a postpenitenciární problematika, možnosti léčby, nedobrovolná hospitalizace, ochranná opatření, soudně znalecké zkoumání

Psychosomatické souvislosti na pozadí chování v krizi a u vězněných (40 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Psychoanalytická teorie, konverze, alexitýmie, Hopelessness-helplessness

Psychosomatika a zdraví

Osobnost člověka a vznik psychosomatických poruch

Psychosociální situace v praktickém užití (60 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Sociální komunikace, stres, adaptabilita, maladaptivní chování, jinakost života, krize v životě člověk, krize z uvěznění, řeč těla, komunikace  v přenosu

Koučing, mentoring, facilitace, vybrané techniky NLP

Facilitace, facilitativní mediace, evaluativní mediace, kyvadlová mediace, zákonné vymezení, uplatnění v praxi pomáhajících profesí.

Mentoring v prostředí pomáhajících profesí jako alternativní cesta k osobnostnímu rozvoji.

Neurolingvistické programování – studie struktury vnitřní zkušenosti zacílená k zvýšení životních komplexních možností a flexibility jedince.

Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí

Fyziologická a patologická únava, příčiny patologické únavy, 3 komodity energie, problémy současné doby, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, přenos energie mezi lidmi, jak žít dobrý život.

Právní minimum v ekonomické oblasti, řízení lidských zdrojů, projektový management (30 hod)

Právní minimum v krizové připravenosti (20 hodin)

Vybrané tématické okruhy:

Právní aspekty úhrady zdravotních služeb, kvalita péče ve zdravotnictví, organizace a systém řízení ve zdravotnictví.

Celkem 390 hodin + 10 hodin individuální odborná konzultace = 400 hodin

Přednášející:

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
doc. PaeDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
doc. MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
Mgr. Martin Korych
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Soudní znalci
Odborníci z medicínských oborů
Adiktologové
Ředitelé věznic
Specialisté z věznic a další…

K absolvování studia se můžete přihlásit ZDE. Přihlášky ke studiu lze zasílat do 31.1.2021.