Studium je koncipováno tak, aby oslovilo zájemce a bylo přínosem pro práci zaměstnanců vězeňské služby, policie, kurátorů pro dospělé, sociální pracovníky na oddělení sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační úředníky, metodiky prevence, zaměstnance ústavních zařízení pro děti a mládež, zaměstnance azylových domů, studenty bakalářských a magisterských programů a pro všechny ostatní vysokoškolsky vzdělané specialisty, kteří mají zájem si rozšířit, osvojit a získat nové informace o metodách, technikách, přístupech a trendech v  problematice penologie, penitenciaristiky, postpenitenciární péče, sociální patologie, viktimologie, psychopatologie, etopedie a dalších souvisejících vědních disciplín.

Zahájení studia
Studium bylo zahájeno v sobotu dne 26.1.2019 v 8:00 hod. v AVS ve Stráži pod Ralskem.

Délka studia
Délka studia činí 4 semestry.
Výuka probíhá distanční formou (soboty, neděle), skládá se z přednášek a kolokvií.
V sobotu je výuka od 8:00 do 17:00 hod., v neděli od 8:00 do 14:15 hod. Přednášky začínají vždy v 8:00 hod.

Kurzovné
Přihláška ke studiu je zpoplatněna částkou 500,- Kč.

Základní kurzovné je stanoveno ve výši 10.000,- Kč / semestr.
Závěrečná zkouška MBA je zpoplatněna částkou 5.000,- Kč.

Forma ukončení jednotlivých studijních bloků
Zápočet, kolokvium, zkouška.

Forma ukončení studia
Certifikát MBA v pomáhajících profesích.

Požadavky ke studiu
Vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.).

Termíny přednášek pro letní semestr (leden – červen) 2019
1) 26. – 27.1.2019
2) 23. – 24.2.2019
3) 6. – 7.4.2019
4) 25. – 26.5.2019
5) 8. – 9.6.2019

Termíny přednášek pro 2. semestr

1) 21. – 22.9.2019
2) 19. – 20.10.2019
3) 9. – 10.11.2019
4) 7. – 8.12.2019
5) 18. – 19.1.2020

Termíny přednášek pro 3. semestr

1) 22. – 23. 2. 2020
2) 28. – 29. 3. 2020
3) 25. – 26. 4. 2020
4) 23. – 24. 5. 2020
5) 13. – 14. 6. 2020
Platby je možné provádět od 20.1. do 20.2.2020, nezapomeňte, prosím, uvádět variabilní symbol.

Termíny přednášek pro 4. semestr
1) 19. – 20.9.2020

2) 17. – 18.10.2020
3) 21. – 22.11.2020 
4) 12. – 13.12.2020
5) 16. – 17.1.2021

Závěrečné zkoušky se budou konat dne 6.2.2021 ve Stráži pod Ralskem.

Místo konání
Akademie VS ČR

Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

Možnosti ubytování
Jižní 267, 471 27 Stráž pod Ralskem

tel. +420 487 878 551, e-mail: sekretariat@avs.justice.cz
K úspěšné rezervaci je třeba nejpozději 3 dny před ubytováním vyplnit, naskenovat a zaslat na výše uvedený e-mail vyplněnou ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ.

 

STUDIJNÍ BLOKY MBA

Jedinec-společnost – celek světa (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

3 životní pohyby Jana Patočky

Krize – zakládající možnost separace

Rodina – emoční schéma rodiny

Separační fáze

Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Domácí násilí, syndrom CAN, poruchy rodiny, poruchy rodičovství

Komerční sexuální zneužívání, stalking

Vybrané kapitoly z viktimologie (30hod)

Vybrané tématické okruhy:

Vulnerabilita, viktimizace, preincidenční faktory, projevy dlouhodobé viktimizace,

Zákon o obětech trestných činů

Primární, sekundární, terciární viktimizace

Sebepoškozování jako specifická neverbální komunikace (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Tělesnost- zakládající existenciál člověka, tělesné schéma strukturální a nestrukturální, tělo ve fenomenologickém pojetí, tělesnění a čas

Temporalita: minulé, přítomné a budoucí

Záměrné sebepoškozování, metody, způsoby provedení důvody a funkce sebepoškozování, souvislosti sebepoškozování a klinický obraz poruch chování

Psychiatrické minimum pro penitenciární praxi (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Duševní onemocnění, demence, schizofrenie, paranoidní psychóza, Korsakova psychóza, poruchy osobnosti, parafíne

Vybrané kapitoly z adiktologie (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Současná toxikomanická scéna, závislost na alkoholu, trendy závislostního chování, netolismus, právní rámec – trestní zákoník, penitenciární a postpenitenciární problematika, možnosti léčby, ochranná opatření, soudně znalecké zkoumání

Psychosomatické souvislosti na pozadí chování v krizi a u vězněných (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Psychoanalytická teorie, konverze, alexitýmie, Hopelessness-helplessness

Psychosomatika a zdraví

Osobnost člověka a vznik psychosomatických poruch

Psychosociální situace v praktickém užití (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Sociální komunikace, stres, adaptabilita, maladaptivní chování, jinakost života, krize v životě člověk, krize z uvěznění, řeč těla, komunikace  v přenosu

Koučing, mentoring, facilitace, vybrané techniky NLP (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Facilitace, facilitativní mediace, evaluativní mediace, kyvadlová mediace, zákonné vymezení, uplatnění v praxi pomáhajících profesí.

Mentoring v prostředí pomáhajících profesí jako alternativní cesta k osobnostnímu rozvoji.

Neurolingvistické programování – studie struktury vnitřní zkušenosti zacílená k zvýšení životních komplexních možností a flexibility jedince.

Ekonomické právní minimum, marketing, management, projekty v sociálních službách.

Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Fyziologická a patologická únava, příčiny patologické únavy, 3 komodity energie, problémy současné doby, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, přenos energie mezi lidmi, jak žít dobrý život.

Celkem 390 hodin + 10 hodin individuální odborná konzultace = 400 hodin

Přednášející:

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
doc. PaeDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
doc. Ph.Dr. Emília Janigová, Ph.D.
doc. MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
Mgr. Martin Korych
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Soudní znalci
Odborníci z medicínských oborů
Adiktologové
Ředitelé věznic
Specialisté z věznic a další…