PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno a příjmení, tituly: PhDr. Mgr. Helena Kalábová, Ph.D.
Datum a místo narození: 7. 5. 1959 v Turnově, okres Semily
Adresa: Šimonovice – Minkovice, K bříze 242
Telefon: 607 567 150
Email: helena.kalabova@seznam.cz
Národnost: česká

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

2016 – dosud, PedF UK Praha, Katedra OV a filosofie
2010 – dosud, TUL, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií, odborný asistent s vědeckou hodností
1998 – dosud, privátní praxe: psychoterapie, kinezioterapie, léčba bolesti
1996 – 2007, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec
1990 – 1998, Preciosa a.s.,rehabilitace, vedoucí zařízení
1985 – 1989 – MěNV Semily – vedoucí zdravotně sociálního odboru

VZDĚLÁNÍ A DALŠÍ SPECIALIZACE:

2009, PedF UK Praha, Ph.D. obor filosofie
2005, Pražská psychoterapeutická fakulta, Praha
2002, FTVS UK Praha, PhDr., obor speciální pedagogika a psychologie
1999, FTVS UK Praha, Mgr., speciální rehabilitace, arteterapie

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VÝCVIKY A KURZY:

2013 Kurz v mediačních a prezentačních technikách v s prvky NLP
2012-13 Výcvik v systemickém neurolingvistickém programování
2012 Výcvik systemického kaučování s prvky NLP
2008 -13 Výcvik v dasainsanalytické psychoterapii, supervize
2010- 11 Supervize-Balintonská skupina, v rámci výcviku v dasain.terapii
2008- 9 Sayberook Graduale Schoul – Psychospirituální krize jako nová diagnostická kategorie
2007 – 2009, C.E.D.H. Centre d Enseignement et de Développement de l Homéopateia – výcvik
2007, Evropská škola biodynamické psychologie – základní výcvik
2006 – 2008, Česká grafologická komora – grafologie a psychologie písma
2002 – 2004, Institut rodinné terapie a psychosomatických poruch – Časová osa
2001 – 2003, Internation SUJOK acupunctur association, výcvik
1997, Forum Vitalit – Body Work výcvik
1995, Česká společnost Jana Evangelisty Purkyně – myoskeletární medicina – výcvik
1982 – 1984, IDVPZ – atestační studium – operační obory, anestezie a resuscitace
dokladovatelné certifikáty

ABSOLVOVANÉ STÁŽE:

11. 11. – 15. 11. 2013 Uniwersytet Rzeszowski, Instytut socjologii,5 dnů – Erasmus, 8 h výuky
přednášky: Krize postmoderní společnosti v kontextu pomáhající profese
Ruka a řeč v existenci člověka
Filosofie tělesnění
16. 2. – 20. 2. 2015 Katolická univerzita v Ružomberoku, 5 dnů – Erasmus, 8 h výuky
přednášky: Ontologie a onticita závislostí
Epimeleia jako antická deviza vztahovosti člověka k člověku
Slovo a ruka v medicinské praxi
2.05. – 06.05. 2016 Katolická univerzita v Ružomberoku, 5 dnů – Erasmus, 8 h výuky
přednášky: Ontologie a onticita nemocí
Rodina v proudu času
Životní pohyb jako základ existence člověka
12.02.-15.02.2018 Katolická univerzita v Ružomberoku, 5 dnů – Erasmus, 8 h výuky
ak. r. 2014-2015, ak.r. 2015- 2016 Wszechnica Polska, Szkola Wyžsza w Warszawie, 2 2 ak. roky stáž a spolupráce, collaborration certificate – viz. doklad
-the preparation of the lecure bearing the title of The Family in Crisis: A Multidisciplinary Approach
-the supervision of the postgraduate studies programme The Education and Upbringing of Intellectually-Challenged person
-active participation in the preparation and execution of the socio-pedagogical research into selected aspects that shape the teenagers´ use of desig

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

TU Liberec, katedra sociálních studií a speciální pedagogiky.
Předměty: filosofie, ontologie výchovy, pedagogická antropologie, krizová komunikace, supervize, psychohygiena, zdraví a nemoc z medicinského hlediska, zdraví a nemoc z psychosociálního hlediska, ergoterapie a kompenzační pomůcky, psychopatologie, pedagogická psychologie, arteterapie.

AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍSLUŠNÝM STUDIJNÍM OBOREM:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Vítkova 10/241, Praha 8
lektor vzdělávání akreditovaných školení a výcviků – MPSV, MŠMT
vedení a zpracování odborných textů, přednášková a školící aktivita, garant kurzů a výcviků:
Duševní krize a její řešení
Syndrom vyhoření – ontologie a onticita problému
Domácí násilí, identifikace, možnosti řešení
CAN – jak pracovat s dítětem a rodinou
Klient v krizi
Jednání a možnosti komunikace s člověkem jako klientem v pomáhající profesi
Možnosti řešení konfliktních situací
Možnosti komunikace a umění naslouchat
Komunikační trojúhelník: dítě, rodič, pedagog
Měkké dovednosti v pomáhajících profesích
Rizikoví rodiče, rizikové děti
Supervize – možnosti využití v sociálních vědách
Stresová zátěž a nácvik relaxačních technik
Komunikace s rodinou, základy rodinné intervence
Akademie vězeňské služby ČR, Stráž pod Ralskem
vedení psychosociálních výcviků pro pracovníky vězeňské služby, pro speciální pedagogy, vychovatele a psychology – r. 2013–dosud
Vedení studentů pregraduálního studia, vedení závěrečných prací
PF TU Liberec – Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
– vedení a oponentura bakalářských a diplomových prací
PF TU Liberec – Katedra primárního vzdělávání
– vedení a oponentura bakalářských a diplomových prací
Ústav zdravotnických studií TU Liberec
– vedení a oponentura bakalářských prací
Univerzita sv. Alžbety v Bratislavě – Katedra zdravotních studií
– vedení diplomových prací

Oborová rada doktorského studia v oboru filosofie, UK Praha, PedF
Členství v komisi pro udělení vědecko-pedagogické hodnosti Ph.D.
Vedení disertačních prací ve studijním oboru filosofie

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Monografie
1. KALÁBOVÁ, H., 2016. Chronický únavový syndrom – onticita a ontologie nemoci. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-286-0
2. KALÁBOVÁ, H. 2016. Tělo a čas. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-313-3

Kapitoly v monografiích a sbornících, články v priodiku – zahraničních:
1. KALÁBOVÁ, H., 2015. Handicap, body and sexuality. Sexualita a postihnutie – kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. 1. vyd. Prešov: Grafotlač. Kolektivní monografie jako výstup mezinárodní konference. s. 253–266. ISBN 978-80-555-1488
2. KALÁBOVÁ, H., JIHLAVEC, J. 2015. Family in postmoder society. Cross- sectoral cooperation in order to solve social problems. 1. vyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. s. 254–256. ISBN 978-83-7996-203-7. DOI: 10.15584/978-83-7996-203-7. (50%)
3. KALÁBOVÁ, H., 2015. Parental alienation syndrome. In. Pedagogical sciences. Zeszyty nauk pedagogicznych. Nr 5/2016. s.53-65. ISSN 1730-7074
4. KALÁBOVÁ, H., 2015. Edukacja w ludzkiej egzystencji. In. Edukacija Otwarta, 2/2015, Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku. s. 121-133. ISSN 1642-5227.
5. KALÁBOVÁ, H., 2016. Ontology of education in the claim of postmodernism Zeszyty naukowe, tom.9, rocznik V. Numer 1/2016. Wyžsza szkola ekology w Suchej Beskidzskiej. s. 85-93. 2016. ISBN 2084- 8722
6. KALÁBOVÁ, H., 2015. The phenomenological concept of anxiety and quilt everlapping into education. Forum Scientiae Oeconomia. Social justice as economical paradigm of moder societies. Volume 4. Special Issue No.s.27-35.ISBN 2300-5947.http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listpunktowanych-czasopism-na-2015-rok.html – indexed in several bases incl. Erih plus, Index Copernicus and some others. Additionally, it is under evaluation by EBSCO, DODAJ and CEJH.
7. KALÁBOVÁ, H., KORYCH, M., 2016. The process of transformation and the issue of „being at home“ in the helping professions. ACC JOURNAL- Academic Coordination center at Eurogegion. Social Sciences.. Vol.XXII/2016/Issue C. (Online) s.45-54. ISSN 1803-9790. (50%)
8. KALÁBOVÁ, H. 2016. Human socialization in the postmodern area.
In: Values contemporary: Europe today and tomorrow. Szkoła Wyższa
im. Bogdana Jańskiego. s. 204-212. ISBN 978-83-87897-92-5
10.KALÁBOVÁ, H. 2017. Dom rodziny, partnerstvo I wychowanie. 2017
Opole: Zaklad pracy socjalnej. Institut nauk pedagogicznych Universytetu
Opolskiego. Str.11-22. ISBN 978-83-63517-03-8SBN
11. KALÁBOVÁ, H., 2017. Europe and the claim for education for tolerance. Phylosophy of education at Novosibirsk state pedagogical Institut. ISSN 1811-0916
12. KALÁBOVÁ, H., KORYCH, M., 2017. Patocka’s live movement in the base of care profession. In:Zeszyty naukowe, Numer 1/2017. Wyžsza szkola ekology w Suchej Beskidzskiej. ISBN 2084- 8722

Kapitoly v monografiích domácích, Slovensko
1. KALÁBOVÁ, H., 2010. Imaginace celku emočního schématu rodiny. In: PELCOVÁ, N., a kol. Imaginace ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: PedF UK. s. 56-74. ISBN 978-80-7290-433-4

2. KALÁBOVÁ, H., 2012. Sókratovský dialog ve výchově. In: Kolektiv autorů: Éthos – Etika v pedagogice a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, s. 9–16. ISBN 978-80-7372-944
3. KALÁBOVÁ, H., 2013. Rodina v proudu času. In: Kolektiv autorů: Éthos– Rodina ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, s. 20–25. ISBN 978-80-7372-944-8
4. KALÁBOVÁ, H., 2015. Fenomén „domovštění“ u střídavé péče po rozvodu rodičů. In: PODZIMEK, M. (ed.) Tázání ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, s. 47–54. ISBN 978-80-7494-260-0
5. KALÁBOVÁ, H. 2016. Ženství, mužství a sexualita v postmoderně. In: Česká filosofie a filosofie výchovy: monografie pedagogů a doktorantů.(ed. Hogenová, A., Pelcová, N.). 1. vydání. Praha: PedF UK, s. 115-126. ISBN 978-80-7290-876-9
6. KALÁBOVÁ, H. 2017. Domov v jinosti dnešní doby. In. Kalábová,H., Meier, M., a kol.: Jinost ve výchově a sociálních vědách. 1. vydání. Liberec:TU v Liberci, s. 18-26. – in rewiev
7. KALÁBOVÁ, H. 2016. Řeč – nástroj krizové intervence. In: Šrobárová, S. Krizová intervencia v multidisciplinarnom kontexte. s. 96 Ružomberok: Verbum.ISBN 978-80-561-0414-9
8. KALÁBOVÁ, H., 2017. Domov v jinosti dnešní doby. In: Jinost ve výchově a sociálních vědách, kol. monografie. s. 16-28. 1.vyd. TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-346-1. č. Publikace 55-024-17
9. BAJCURA,L., DRAHOŇOVSKÝ, J., KALÁBOVÁ, H., LACINOVÁ, M., SLUKOVÁ, K., VLACH, F. 2017. Sociálně psychologický výcvik v Akademii vězeňské služby ČR. In: Jinost ve výchově a sociálních vědách, kol. Monografie. s. 18-26. 1.vyd. TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-346-1. č. Publikace 55-024-17

In rewiev:
10. KALÁBOVÁ, H. 2017. Rodina v době příliš pozdní. In: Rozvoj nebo krize společenství: perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí. Institut mezioborových studií Brno. ISBN
11. KALÁBOVÁ, H. 2017. Rodina včase všedním a svátečním. Sládkovičovo: Fakulta sociálných študií. VŠ Danubius SR. ISBN

Článek v odborném periodiku, recenzovaný

domácí, Slovensko:
1. KALÁBOVÁ, H., 2009. Ruka má tělo, bolestivé syndromy horní končetiny. Psycho@som 4/2009. MK ČRE 18784, s. 183–187. ISSN 1214-6102
2. KALÁBOVÁ, H., 2008. Nemoc jako příležitost k pozornosti. Psycho@som 6/2008, MK ČR E 18784, s. 146–148. ISSN 1214-6102
3. KALÁBOVÁ, H., 2008. Filosofie těla a tělesnění. Psycho@som 2/2008, MK ČR E 18784, s. 75–77. ISSN 1214-6102
4. KALÁBOVÁ, H., MATULAYOVÁ, T., JIHLAVEC, J., 2013. Temporalita lidského života v kontextu moci a pomoci v sociální práci. ACC JOURNAL, 3/2013, s. 61–68. ISSN 1803-9782
5. KALÁBOVÁ, H., 2015. Chronic fatiuge syndrome – onticity and ontology illnes. Psycho@som 2015: 13(3), s. 187–200, MK ČRE 18784. ISSN 1214-610
6. KALÁBOVÁ, H., KORYCH, M. 2016. Proces transformace a problematika domovštění. ACC JOURNAL. Social Sciences: XXII, C/2016. s. 45-54. ISSN 1803-9782 (50%)
7. KALÁBOVÁ, H. Ontologie a onticita závislostí. Paideia. Philosophical e-journal of Charles University. IV/2016. Praha: PedF UK. ISSN 1214-8725. Dostupné: http://paideia.pedf.cuni.cz/index.phpsid=2&lng=cs&lsn=10&jiid=37&jcid=303
8. KALÁBOVÁ, H., 2016. Výchova člověka ve 3. tisíciletí. Education of the person in 3.millennium. Prohuman. [online]. [vid. 18. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.prohuman.sk/pedagogika/vychova-cloveka-ve-3-tisicileti
9. KALÁBOVÁ, H., 2016. Syndrom zavrženého rodiče – dysaretace transgenerační. Parental alienation syndrome – dysaretation i transmission. Prohuman. [online]. [vid. 3. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.prohuman.sk/psychologia/syndrom-zavrzeneho-rodice-dysaretace-transgeneracni
10. KALÁBOVÁ, H. 2016. Onemocnění tlustého střeva, kolostomie a tělesnění.
Diseases of the colon, the stoma and the quality of life. Prohuman. [online].
[vid. 15. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.prohuman.sk/psychologia/onemocneni- tlusteho-streva-stomie-a-kvalita-zivota
11. KALÁBOVÁ, H., KORYCH, M., 2016. Fenomén rodiny a výchova mládeže. Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže.
Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 22(2) 2016. s. 47-56. ISSN 1335-1109.
12. KALÁBOVÁ, H. 2016. Spiritual crisis in the emotional recipe of family and crisis intervention. Spirituální krize v emočním schématu rodiny a krizová intervence.Prohuman.Dostupné z:http://www.prohuman.sk/psychologia/psychospiritualni-krize-v-emocnim-schematu-rodiny-a-krizove-intervence
13. KALÁBOVÁ, H. 2016. Porucha příjmu potravy – problém v separačních vývojových fázích. Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výzkum mládeže. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 22(3)2016. s. 28-43. ISSN 1335-1109.
14. KALÁBOVÁ, H. 2017. Dětství a rodičovství s ADHD v době postmoderní. Childhood and parenthood with ADHD in the post-modern area. In:prohuman. (on-line). Dostupné:
http://www.prohuman.sk/pedagogika/detstvi-a-rodicovstvi-s-adhd-v-dobe-postmoderni
15. KALÁBOVÁ, H. 2017. Dětské úzkosti v kontextu dnešní doby. Anxiety of children in the context of the present time. In: Prohuman (on-line) Dostupné:http://www.prohuman.sk/pedagogika/detske-uzkosti-v-kontextu-dnesni-doby

Kapitoly ve sbornících:
1. KALÁBOVÁ, H., 2014. Podoby komunitní práce. In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus. 1. vyd. s. 316-322. ISBN 978-80-7435-359
2. KALÁBOVÁ, H., 2015. Homeopatie a školní potíže. In: KALÁBOVÁ, H., MEIER, M. Možnost jako cesta… 1. vyd. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-185

Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek:
1.KALÁBOVÁ, H.20011. Etika v pomáhajících profesích. Liberec: TU v Liberci.ISBN 978-80-7372-749-9
2.KALÁBOVÁ, H. 2011. Fenomenologie zdraví a nemoci. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7372-725-3
3.KALÁBOVÁ, H.2011. Filosofická a pedagogická antropologie. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7372-721-5
4.KALÁBOVÁ,H. 2011. Výtvarná reedukace – arteterapie. Distanční text vytvořen v rámci projektu implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0088. [online]. Liberec: TU v Liberci, 2013. Dostupné z: https://elearning.fp.tul.cz/. Dostupné: www.moodle.kss.tul.cz
5.KALÁBOVÁ, H. 2012. Vybrané kapitoly z filosofie. Dostupné: www.moodle.kss.tul.cz
6.KALÁBOVÁ, H. 2013. Ergoterapie. Distanční text vytvořen v rámci projektu Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0088. [online]. Liberec: TU v Liberci, 2013. Dostupné z: https://elearning.fp.tul.cz/.

Dostupné: www.moodle.kss.tul.cz