Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno, příjmení, tituly: Květuše Sluková, Mgr., Ph.D.
Datum narození: 20.11.1959 Rumburk, okres Děčín
Adresa bydliště: Podolí 5, 295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon: 603540525
Email: slukova.kveta@seznam.cz
Národnost: Česká

ÚDAJE O OBORU VZDĚLÁNÍ NA VŠ A O PRAXI OD ABSOLVOVÁNÍ VŠ, VČ. STUDIA V DOKTORSKÉM SP:

UK Praha – doktorandské studium – speciální pedagogika /2010 – Ph.D.
UK Praha – Forenzní psychologie – CŽV/ 2001
MU Brno – sociální pedagogika/ 2000 Mgr.
MU Brno – Řízení lidských zdrojů – management, marketing/ 2000

PRAXE:

2002 – 2013 Vězeňská služba ČR – Institut vzdělávání Stráž pod Ralskem – vedoucí referátu penologického výzkumu a celoživotního vzdělávání
1999 – dosud KSS FP TUL – odborný asistent s vědeckou hodností
1992 –2002 Vězeňská služba ČR – Vazební věznice Liberec – vedoucí výkonu vazby a trestu
1988 – 1992 OÚNZ Liberec – oddělení psychiatrie – léčba toxikománie a jiných závislostí
1979 – 1988 OÚNZ Liberec – oddělení neonatologie

2018 – dosud IVPP s.r.o. (integrované vzdělávání pomáhajících profesí)
2014 – dosud SOMEPO s.r.o.( sociální, mediační, poradenské služby)
2008 – dosud supervize ve prospěch SPOD
2008 – dosud Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – lektorka
2001 – dosud OSVČ vzdělávací, přednášková a publikační činnost
2000 – dosud Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR – lektorka
2000 – dosud Vzdělávací centrum ČR – lektorka
2000 – dosud Edupol, v.o.s. – lektorka
2009 – dosud supervize v rezidenčních sociálních zařízeních (domov se zvláštním režimem, Jedličkův ústav)

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

TU Liberec, katedra sociálních studií a speciální pedagogiky.
Předměty: supervize, psychohygiena, zdraví a nemoc z psychosociálního hlediska, psychopatologie, adiktologie, etopedie, etopedická diagnostika a intervence, edukace žáků s poruchami adaptace, terapeutické techniky v sociální práci, poradenství, sociální dovednosti, kazuistické semináře, probace a mediace, penologie a sociálně právní ochrana,

AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍSLUŠNÝM STUDIJNÍM OBOREM:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Vítkova 10/241, Praha 8 (od roku 1999 dosud)
Edupol v.o.s. , sídlo společnosti: Labská 1243, 276 01 Mělník (od roku 2000 dosud)
Vzdělávací centrum ČR Střední Čechy, Sportovní 3203, 27601 Mělník (od roku 2009 dosud)
lektor vzdělávání akreditovaných školení a výcviků – MPSV, MŠMT
vedení a zpracování odborných textů, přednášková a školící aktivita, garant kurzů a výcviků:
Duševní krize a její řešení
Domácí násilí, identifikace, možnosti řešení
CAN – jak pracovat s dítětem a rodinou
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny
Klient v krizi
Rizikoví rodiče, rizikové děti
Sociálně patologické projevy chování u dětí
Základy mediačních technik a jejich využití v sociální práci
Projevy vztahové dysbalance na pozadí (ne)moci dítěte
Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni
Sociální práce s dětmi a mladistvými s návykovým rizikovým chováním
Jednání s klientem s agresivními projevy chování a jednání
Jednání s obtížnými klienty v sociální práci
Motivace jako speciální metoda sociální práce
Komunikační trojúhelník: dítě, rodič, pedagog
Měkké dovednosti v pomáhajících profesích
Supervize – možnosti využití v sociálních vědách
Syndrom vyhoření, prevence
Stresová zátěž a nácvik relaxačních technik

Supervize na OSPOD (Poděbrady, Mladá Boleslav, Kolín, Mnichovo Hradiště, Česká Lípa, Klatovy, Rokycany, Kladno, Lovosice
Metodika standardů OSPOD Jilemnice, Kladno, Lovosice
Metodika podpory vzdělávání zaměstnanců SPOD KÚ Liberec – participace na projektech

Akademie vězeňské služby ČR, Stráž pod Ralskem
vedení psychosociálních výcviků pro pracovníky vězeňské služby, pro speciální pedagogy, vychovatele a psychology od r. 2014 – dosud
Vedení studentů pregraduálního studia, vedení závěrečných prací
PF TU Liberec – Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
– vedení a oponentura bakalářských a diplomových prací
PF TU Liberec – Katedra primárního vzdělávání
– vedení a oponentura bakalářských a diplomových prací

TVŮRČÍ ČINNOST – PARTICIPACE NA VÝZKUMNÝCH ÚKOLECH, PROJEKTECH:

2008 Výzkum pod garancí Evropské komise – Stav poskytovaných rezidenčních služeb pro postižené osoby v ČR. Ve spolupráci s PedF UK Praha, koordinátor projektu doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. Za Vězeňskou službu ČR – Mgr. Květa Sluková, Ph.D.
2008 Výzkumný úkol – „Současný stav zacházení s problémovými uživateli drog v českých věznicích – účinnost bezdrogových zón“. (za projekt odpovídají – PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D., Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.)
2008 Realizace projektu – Výzkum dlouhodobých trestů v českých věznicích – „Penologická rizika u odsouzených k dlouhodobým trestům“. Sledování a vyhodnocování rizikových faktorů a potřeb odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci preventivních opatření vedoucí ke snižování pravděpodobnosti recidivy. Řešitelé výzkumného projektu: Mgr. Květa Sluková, Ph.D., PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. a PhDr. Miluše Urbanová, CSc.
2009 Vládní úkol – Právní aspekty komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vypracování materiálů a proškolení zaměstnanců VS ČR podílejících se na terapeutickém programu na specializovaných odděleních jednotlivých věznic ČR. Vedoucí autorského kolektivu a edit.
2010 Příprava výzkumného šetření „ Změny v osobnosti, chování a jednání vězňů odsouzených k dlouhodobým trestům“. Realizován pilotážní výzkum a předvýzkum, prolongace do roku 2013
2010 – zahájení výzkumu s pracovním názvem Penitenciární charakteristika hromadných vystoupení vězňů, konzultace a příprava realizace GR ZVJS Bratislava, spoluautorka projektu
2012 -2013 NETAD mezinárodní projekt ve spolupráci VS ČR a kliniky adiktologie 1. LF UK Praha
2013 realizace vládního úkolu „národní protikorupční strategie“ boj s korupcí. Výzkumná studie za VS ČR, řešitelé Sochůrek,J. a Sluková, K.
2013 SGS TU KSS Liberec, Vzdělávací potřeby odsouzených matek s dětmi.
2013 AVS Stráž pod Ralskem Penologické dny

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VÝCVIKY, STÁŽE A KURZY:

2013 Praha AMČR – Facilitativní mediace – Asociace mediátorů ČR, Osvědčení mediátor
2014 Hestia.s.r.o. Osvědčení o absolvování supervize v pomáhajících profesích (4/2015, akreditace u MPSV 2011/1411-PC/SP/VP)
2015 Centrum systemiky NLP s.r.o. Moderní metody práce s lidmi (krizová intervence, supervize, facilitace a mentorování)
2015 Erasmus + Foreign Relations and mobilities office – Katolická Univerzita v Ružomberoku
2016 Ersmus + Foreign Relations and mobilities office – Katolická Univerzita v Ružomberoku
2017 Erasmus + Foreign Relations and mobilities office – Katolická Univerzita v Ružomberoku
2018 Erasmus + Foreign Relations and mobilities office – Katolická Univerzita v Ružomberoku

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

KALÁBOVÁ, H., a kol. Jinost ve výchově a v sociálních vědách. Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. TUL Liberec Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, 2017. Sborník příspěvků (SLUKOVÁ, K., kapitola 2.5). ISBN 978-80-7494-346-1.
FIRSTOVÁ, J. a kol. Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů. Dílčí výzkumný úkol DVÚ ¾ Výzkumného projektu Policejní akademie ČR v Praze na léta 2011-2015. Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (ochranné výchovy, ochranného léčení). Spoluřešitelka výzkumného úkolu. PA Praha, 2015.
SLUKOVÁ, K. Záškoláctví optikou sociálního pracovníka a pedagoga. Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. Možnost jako cesta. TU Liberec 2014. Referát, Sborník.
SOCHŮREK, J., SLUKOVÁ, K. a kol. Vzdělávací potřeby odsouzených matek s dětmi vyžadující zvláštní péči. TU Liberec. Výzkum a konference SGS. Liberec, 2014.
SLUKOVÁ, K. Rizikoví rodiče, rizikové děti. VOX Pediatrie. Časopis praktických dětských lékařů, číslo 1, 2014. Praha: Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. ISSN 1213-2241.
SOCHŮREK, J., SLUKOVÁ, K. Úvod do viktimologie pro pomáhající profese. 1.vyd. Liberec.TU v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-951-6.
SOCHŮREK, J., SLUKOVÁ, K. Stručný úvod do základů metodologie. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-943-1.
SOCHŮREK, J., SLUKOVÁ, K., 2013. Vybrané aspekty psychické zátěže příslušníků a zaměstnanců VS ČR a JS. Konference s mezinárodní účastí – Psychologie práce a organizace. FF UP Olomouc.
SLUKOVÁ, K. Některé etické otázky kriminality a výkonu trestu odnětí svobody u žen. In: KOLEKTIV AUTORŮ. ÉTOS – Etika v pedagogice a sociální práci. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2011. s. 76–85. ISBN 978-80-7372-788-8
SLUKOVÁ, K., SOCHŮREK, J. Některé sociálně psychologické aspekty hromadného chování vězňů. In: Sborník z Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace. Brno, 2011. ISBN 978-80-7378-119-4
SLUKOVÁ, K.., SOCHŮREK, J. Pachatelé a oběti násilí na dětech z pohledu penitenciární praxe. IVVS Stráž p. R., 2008.
SEMENAITE, B., KASPERUNAS, V. Drug usage in Lithuania – Overall situation and drugs in prisons. In ENDSP Connections, London: 2003. Překlad z ruské verze článku a úprava K. Sluková. České vězeňství (příloha) 2007. ISSN 1213-9297.