doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Rok narození: 1949

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

Filozofická fakulta MU Brno, obory pedagogika-ruština, 1971-1976, 1976 – PhDr.
Pedagogická fakulta UK Praha, speciální pedagogika – etopedie, psychopedie, 1991-1995
Pedagogická fakulta MU Brno, doktorské studium, obor pedagogika, 2002-2005, Ph.D.
Katolická univerzita Ružomberok – habilitace 2012.
Zaměstnání:
1977-1993 Střední odborná škola SNV, učitel předmětu pedagogika;
1994-1995 Vazební věznice Brno, speciální pedagog;
1995-1996 Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR, zástupce ředitele;
1996-2006 ředitel Institutu vzdělávání VS ČR;
2006-2008 vrchní ředitel Generálního ředitelství VS ČR Praha
2008-2016 Institut mezioborových studií Brno, vedoucí katedry pedagogiky, vedoucí Ústavu sociální pedagogiky
Londýnské náměstí, 886/4, Brno
2016-dosud Univerzita Jana Amose Komenského Praha, docent katedry speciální pedagogiky, člen vědecké rady UJAK Praha

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

Monografie:
Sociálně pedagogická role církve v penitenciární praxi. Brno: IMS Brno, 2011. ISBN 978-80-87182-03-1.
M. Jůzl a kol. Sociální pedagogika v penitenciární praxi. Brno: IMS Brno, 2014. ISBN 978-80-88010-00-5.
Jůzl, M. a kol. Epistemologická východiska penitenciární vědy. Brno: Institut mezioborových studií, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-88010-03-6.
Jůzl, M. a kol. Aktuální dilemata českého, slovenského a polského vězeňství. Brno: Institut mezioborových studií, s.r.o., 2016. ISBN978-80-88010-06-7.
Jůzl, M. a kol. Od kongresů k Evropským vězeňským pravidlům. In: Kritika současných penitenciárních systémů a nové resocializační proudy. Praha: UJAK, 2017. ISBN 978-80-7452-134-8.
Základy pedagogiky. Brno: IMS Brno, 2010. ISBN 978-80-87182-02-4.
Penitenciaristika a penologie. Brno: IMS Brno, 2012. ISBN 978-80-87182-24-6.
Penitenciaristika a penologie II. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN 978-80-87182-34-5.
Penitenciaristika jako věda žalářní. Praha: UJAK Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-131-7.
K tradicím české sociální pedagogiky. Praha: UJAK Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-133-1.
Kalábová, H., Jůzl, M. Jinost ve výchově a sociálních vědách – Jůzl, M. 2017. Jinost kontra nejinost ve výchově a sociálních vědách, s. 80-106. Liberec: TU Liberec. ISBN 978-80-7494-346-1.

Kapitoly v monografiích:
Drogová scéna ve Vězeňské službě ČR. In: Machalová, M. a kol.: Dialógy o závislostiach. Bratislava: Také Off Advertising, s.r.o., 2010, ss. 183-196. ISBN 978-80-970370-9-3.
Postavení penitenciaristiky v systému společenských věd. In: Bargel, M., Mühlpachr, P. Inkluze versus exkluze-dilema sociální patologie. Brno: IMS Brno, 2010, ss. 157-160. ISBN 978-80-87182-12-3.
Preventivně výchovný systém Dona Bosca. In: Hardy, M., Mühlpachr, P., Dudášová, T. Sociální patologie rodiny. Brno: IMS Brno, 2011, ss. 210-216. ISBN 978-80-87182.
Specifika zacházení s geronty ve výkonu trestu odnětí svobody. In: Mühlpachr, P., Bargel, M. Senioři z pohledu sociální pedagogiky. Brno: IMS Brno, 2011. ISBN 978-80-87182-21-5.
The position of penitentiary science within the system of social science. In: Jarosz, E., Jůzl, M., Bargel, M. (Eds.). Contemporary challenges in Social Pedagogy. Brno: IMS Brno, 2010. ISBN 978-80-87182-14-7.
Vězeňská služba jako specifická oblast sociální pedagogiky. In: Laca, S. a kol. Sociální pedagogika v kontextu teorie a praxe I. ss. 84-96. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN 978-80-87182-45-1.
Penitenciaristika jako specifická oblast sociální pedagogiky. In: Laca, S. a kol. Axiómy postmoderního světa jako edukačná realita súčasnosti, ss. 82-95. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN 978-80-87182-38-3.
Handicap v penitenciární praxi. In: Laca, S., Mühlpachr, P. a kol. Jinakost z pohledu sociálních věd, ss. 43-56. Brno: IMS Brno, 2013.
Tázání v české penitenciaristice, aneb neblahé bilancování. In: Tázání ve výchově a sociálních vědách. Michal Podzimek, ed., s. 63-74. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2015. ISBN978-80-7494-260-0.

Učební texty:
Metodické pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Spoluautoři A. Řehoř a S. Laca. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN 978-808-718-241-3.
Jůzl. M., Olejníček, A. Penitenciární pedagogika. Brno: IMS Brno, 2004.
Kapitoly v učebních textech:
Úvod, Základní pojetí a terminologie teorie výchovy, Jedinec ve výchovné situaci, Environmentální výchova. In: Kraus, B., Jůzl, M., Tannenbergerová, M. Teorie výchovy. Brno: IMS Brno, 2011. ISBN 978-80-87182-04-8.
Sociální pedagogika a její role v postmoderní societě. In: Mühlpachr, P. a kol. Sociální pedagogika II. Brno: IMS Brno, 2011.
Pojetí metod výchovy v pedagogice a v sociální pedagogice. In: Jůzl, M. a kol. Metody sociálně výchovné práce. Brno: IMS Brno, 2012. ISBN 978-80-87182-28-4.
Vlach, F., Hečková, R., Jůzl, M. Technologie úprav odborného textu. Brno: IMS Brno, 2013.

Články v zahraničních časopisech:
Miejsce penitencjarstyky v systemie nauk spolecznych. In: Penologia Pedagogika spoleczna. Rok X 2011, Nr 2 (40), ss. 79-83. PEDAGOGIUM, Wyźsa szkola nauk spolecznych v Warszawie. ISSN 1642-672X
The early history of Czech social pedagogy. In: Pedagogika spoleczna Brno: IMS Brno, 2012. ISBN978-80-87182-28-4
Rok XIII 2014, Nr 2 (52), ss. 17-37. PEDAGOGIUM, Wyźsa szkola nauk spolecznych v Warszawie. ISSN 1642-672X
Sociálno psychologická príprava ĺudí v tranzite dochodkového veku. Spoluautorství s doc. M. Machalovou, CSc. Vedecký časopis Zdravotníctvo a sociálna práca. Ročník 5, 2010, číslo 1-2, s. 47. ISSN 1336-9326
Ústav zabezpečovacej detencie jako totálna prevencia. Sociálna prevencia 1/2011, ss. 6-7. ISSN 1336-9679
Výkon trestu odňatia slobody a problémy sexuálneho života. Sociálna prevencia 1/2012, ss. 8-9. ISSN 1336-9679
Treatment Programs as a Platform for Social Rehabilitation and Respecting the Rights of Prisoners. In: Kultura- Spolececzeństwo-Edukacja, Nr 1 (3) 2013, ss. 115-129. Poznaň: Wydawnictwo naukove UAM, 2013. ISBN 978-83-232-2631-4, ISSN 2300-0422.
Samovraždy väzňov a ich predchádzanie v penitenciárnej praxi v Českej republike. In: Sociálna prevencia, svazek 8, č. 1, 2013, ss. 6-8. ISSN 1336-9679.
Esej o společenských důsledcích amnestie. In: Disputationes Stientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ss. 162-167. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2014. Roč. XIV, č. 2. ISSN 1335-9185
Slowo o poczantku dziejów czeskiej pedagogiki spolecznej. Zagadnienia podstawowe. Pedagogika spoleczna. Rok XIII, Nr 2 (52), ss. 17-36. PEDAGOGIUM, Wysza szkola nauk spolecznych w Warszawie. ISSN 1642-672X.
System Solutions for Social Readaption of Prisoners in the Czech Republic. In: Resocjalizacja Polska. Polish Journal of Social Rehabilitation, 10/2015. s. 335-350. Warszawa: PEDAGOGIUM, Wysza szkola nauk spolecznych, 2015. ISSN 2081-3767.
Current Czech penology and penitentiary science. In Forum Scientiae Oeconomia, str. 73-80. Volume 4 (2016) Special Issue No. 2. Dabrowa Górnicza: Scientic Publishing University of Dabrowa Górnicza, 2016. ISSN 2300-5947.

Články v domácích časopisech:
Církev a moderní vězeňství. Rodinné listy. Ročník první, 7-8/12, ss. 72-80. ISSN 1805-0824, Reg. č. MK ČR E 20150
Problémy sexuálního života žen ve vězení. Rodinné listy. Ročník první, 10/12, ss. 18-26. ISSN 1805-0824, Reg.č. MK CR E 20150
Jůzl, M., Hájková, M. IMS Brno a Vězeňská služba ČR. In: Sociální pedagogika v penitenciární praxi, ss. 108-118 .Brno, 2014. ISBN 978-80-88010-00-5.
Smrt (v penitenciární praxi). Rodinné listy. Ročník druhý, 5/13, ss. 29-39. ISSN1805-0824, Reg.č. MK CR E 20150.
Průběžná publikace o penitenciární problematice v odborném časopise České vězeňství v průběhu let 2008-2014. Cca. 10 příspěvků v rozmezí let 2008-2016. ISSN 1213-9297, Reg. č. MK ČR 6334
Kritika současných penitenciárních systémů a nové avantgardní resocializační směry. Univerzitní listy. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2/2017, str. 18-20. ISSN 2464-7225.

Kapitoly v zahraničních monografiích:
Ausbildung im Strafvollzug in der Tschechischen Republik. Formation dupersonnel pénitentiaire en République Tchéque. In:Sozialkompetenz versus Sicherheit, Compétence sociale versus Sécurité. s. 79-86. Weimar: Bertuch Verlag GmbHWeimar, 2005. ISBN 3-937601-29-5.
Contemporary Czech Penitentiary Science. In:Education and Upbringing. A. Solak, K. Dziurzyński (eds.), s. 225-233. South Jordan, USA: House Publishing Ecko, 2014. ISBN-13: 978-1-4276-5524-0; ISBN-10: 1-4276-5524-0; EAN: 9781427655240.
Manifest starego pedagoga – esej o Rybie. In: Edukacja w procesie zmiany. Pod redakcja naukowa Jacka Piekarskiego, Malgorzaty Kamińskiej, Liliany Tomaszewskiej,Ewy Wiśniewskiej, s. 107-110. Plock:Wydawnictwo PWSZ w Plocku, Plac Dabrowskiego 2, Plock, 2014. ISBN 978-83-61601-58-6.
Fenomén sexuálního života žen v penitenciární praxi. In: Lištiak Mandzáková S., Marková, D., Horňák, L. Postihnutie a sexualita, ss. 249-275. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-555-0981-5.
Etika sociální práce v penitenciární praxi. In: Aplikovaná etika v sociálnej práci II, ss. 109-122. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-8132-087-3.
Dziecko za kratami. In: Orlowska, M., Gościniewicz, M., Pisarczyk G. (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy, s. 265-273. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT“ s.c., 2015. ISBN 978-83-63955-29-8.

Recenze na knihy:
Peter Laca-Slavomir Laca. Etika v kontexte sociálnych vied. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN 978-80-87182-33-8.
Slavomir Laca. Výchova-Rodina-Hodnoty. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN978-80-87182-32-1.
Wojciech Sroczyński, Essays on education. South Jordan: House Publishing Ecko, 2013. ISBN 978-1-4276-5467-0.
Jaroslav Hála, Wolfgang Krell, Ewald Möller. Quo vadis poena. Praha: Stanislav Juhaňák Troton, 2014. ISBN 978-80-7387-779-8.
Jaroslav Hála. Bolest a naděje vězení. Praha/Kroměříž: Triton, 2007. ISBN978-80-7387-013-3.
Marešová, A., Biedermanová, E., Rozum, J. Tamchyna, M. Zahřívalová, P. Nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody – kriminologická analýza.Praha: Institut pro kriminologii a prevenci, 2016. ISBN 978-80-7338.
Jaroslav Hála, Petr Jánský, Gabriela Kabátová. Výkon trestu odnětí svobody citlívý k rodině. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017. ISBN 978-80-7394-628-9.

Hesla ve slovnících:
Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Ed. Bakošová, Z. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metodeja v Trnave, 512 s., 2013. ISBN 978-80-8105-514-0.
Hesla: pastorace, s. 221-222; penitenciaristika a penologie, s. 242-246; převýchova, s. 257-259; prizonizace, s. 261-264; resocializace, s. 284-285; sociálne narušené správanie detí a mládeže, s. 367-370.
Encyklopedie českých právních dějin. V. svazek, Pa-Právni. Schelle, K., Tauchen, J. eds. Plzeň: Aleš Čermák, 2016, 934 s. ISBN 978-80-7380-638-5, v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2016. ISBN 978-80-7418-265-5.
Hesla: Penitenciaristika, s 389-426; Penologie, s. 427-430; Prizonizace, s. 853-855.

Zasedání v komisích pro doktorská studia

Pedagogická fakulta MU Brno, UJAK Praha, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Filozofická fakulta KF Nitra, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Masarykova univerzita Brno.

Další aktivity

Člen poradního sboru ministra spravedlnosti pro novou koncepci vězeňství, trvalé snižování počtu vězněných osob.
Organizátor mezinárodních vědeckých konferencí s aktuálními problémy sociální pedagogiky, IMS s.r.o. Brno. Každoročně od roku 2009.
Pořadatel seminářů s mezinárodní účastí na téma Penitenciaristika ve střední Evropě, od roku 2014.

Výstupy z mezinárodních konferencí (příspěvky ve sbornících) s ISBN
Jůzl, M. 2008. Úvaha o dalším vzdělávání odsouzených. Sborník příspěvků z odborného semináře Sociální pedagogika v teorii a praxi. Brno: IMS, s. 195-197. ISBN 978-80-87182-01-7
Jůzl, M. 2009. Penitenciární pedagogika jako sjednocující platforma pedagogiky sociální a speciální. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Sociální pedagogika ve střední Evropě, současný stav a perspektivy. Brno: IMS, s. 295 – 303. ISBN 978-80-87182-08-6
Jůzl, M. 2010. Postavení penitenciaristiky v systému společenských věd. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010, inovace a nové trendy. Brno: IMS, s. 247 – 250. ISBN 978-80-87182-15-4
Jůzl, M. 2011. Otázky etiky v současné penitenciární praxi. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Sociální pedagogika v souvislostech globální krize, 2. vydání. Brno: IMS, s. 425 – 429. ISBN 978-80-87182-22-2
Jůzl, M. 2012. Sociálně pedagogická role církví v současné penitenciární praxi. In: Bargel, M. – Janigová, E. – Jarosz, E. (ed.) Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Brno: IMS, s. 1080 –1102. ISBN 978-80-87182-27-7
Jůzl, M. 2013. Trest odnětí svobody jako příčina životního neúspěchu. In: Bargel, M. – Janigová, E. – Jarosz, E. – Jůzl M. (ed.) Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Brno: IMS, s. 32 –41. ISBN 978-80-87182-43-7
Kvalita života odsouzených na doživotí V 4. In: SOCIÁLIA 2009. Banská Bystrica: Ped. fak. UMB Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-895-9
Ústav zabezpečovací detence jako prevence deviantních trestných činů. In: SOCIÁLIA 2010. Hradec Králové: Ped. fak. U Hradec Králové, 2010. ISBN 978-80-7435-091-7
Rok profesorů. In: Perspektivy sociální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-407-6
Jůzl, M., Slováková, G. Problémy sexuálního života žen ve výkonu trestu odnětí svobody. In: SEXUALITY V, ss. 171-190. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2012. ISBN 978-80-557-0379-4.
Rok profesorů II. In: SOCIÁLIA 2014, ss. 64-69. Banská Bystrica: Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0808-9
Rok profesorů III. In: SOCIÁLIA 2015, ss. 327-334. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. ISBN978-80-7435-655-1
Jůzl, M., Slováková, G. Homosexualita jako fenomén sexuálního života u žen ve výkonu trestu odnětí svobody? In: SEXUALITY VI, ss. 124-140 (Ped. fak. UMB Banská Bystrica, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo Bratislava. Banská Bystrica: Ped. Fak UMB Banská Bystrica, 2013. ISBN 978-80-557-0479-1
Problematika sexuálního života mužů ve výkonu trestu odnětí svobody. In: SEXUALITY VII, Ped. Fak. UMB Banská Bystrica, Ústav výskumu sociálnej komunikáte, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Šikana v penitenciární praxi. In: Kognitívne, emocionálne a a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevenci šikanovania na základnej škole, ss. 253-260. Trnava: Ped. fak. TU Trnava – Jaslovské Bohunice, 2011. ISBN 978-808082-420-4.
Prizonizace a kontraprizonizace. In: Lidská práva v proměnách času, ss. 66-72. Ceské Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2012. Editor Lenka Rosková. ISBN 978-80-7394-358-5
Programy zacházení jako platforma pro resocializaci a dodržování práv věznů. In: Lidská práva v proměnách času, ss.18-27. České Budějovice: JU v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013. Editor Lenka Rosková. ISBN 978-80-7394-422-3.
Matka a dítě v penitenciární praxi. In: Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: JU v Ceských Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Editor Lenka Rosková. ISBN 978-80-7394-453-7
Úvaha o spolupráci zahraničních regionů (spoluautor M. Bargel). Sociálna práca, manažment a ekonómia – s aplikáciou na podmínky trvalo udržitelného rozvoja sociálnych služeb, ss. 36-41. KU Ružomberok, Pedagogická fakulta. Ružomberok: Verbum, 2012. ISBN 978-80-8084-911-5.
Etika sociální práce v penitenciární praxi. In: Aplikovaná etika v sociálnej práci II, ss. 109-122. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-8132-087-3
Sovremennaja penitenciarnaja nauka v Čechii. In: III Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencia Aktuaĺnye voprosy teorii i praktiky sovremennogo gumanitarnogo znanija, ss. 188-195. Orel: Naučnoe izdanie, 2014. ISBN 978-5-9708-0450-6
K dřevním tradicím české sociální pedagogiky. In: Aktuaĺnye aspekty fundamentálnych i prikladnych issledovanij. Orel: FGBOU OrelGUET, 2016. ISBN 978-5-98498-204-7
Žycie seksualne uwiezionnych kobiet. In:I. Mudrecka, M. Snopek. Resocjalizacja Instytucjonalna – bariery i moźliwości, ss. 145-156. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Spoluautor G. Slováková. ISBN 978-83-7395-541-7
Epistemologiczne uwarunkowania penitencjarystyki. In: Kontexty kreowania przestrzeni polskiegi wiezienia, s. 81-102. Kalisz: Centralnyj Ośrodek Szkolenia Sluźby Wieziennej w Kaliszu, 2014. ISBN 978-83-88411-13-7

Další aktivity

Člen poradního sboru ministra spravedlnosti pro novou koncepci vězeňství, trvalé snižování počtu vězněných osob.
Organizátor mezinárodních vědeckých konferencí s aktuálními problémy sociální pedagogiky, IMS s.r.o. Brno. Každoročně od roku 2009.
Pořadatel seminářů s mezinárodní účastí na téma Penitenciaristika ve střední Evropě, od roku 2014.
Člen poradní komise ředitele Vazební věznice a Ústavu zabezpečovací detence v Brně. Člen poradní komise ředitelky Věznice Rapotice.

Působení v zahraničí

Výměnná stáž se studenty na Wysźe szkole nauk spolecznych w Warszawie (červen 2012), v rámci toho absolvování výcviku aplikovaných drama technik prof. George Nelsona z Birgham Young University v Pravo, USA.
Čtrnáctidenní stáž v roce 1998 v Kanadě (Ottawa, Halifax, Kingston), přednášky o vzdělávání vězeňského personálu v ČR. Krátkodobé týdenní stáže v Holandsku, Anglii, Francii, Dolním Sasku, Polsku a Norsku.
Aktivní účast v mezinárodním projektu Evaluace učitelů ve vězeňství (Dánsko, Portugalsko, Velká Británie, Norsko, Maďarsko, ČR, Malta, Itálie). 2 roky.

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti

Obor pedagogika, doktorské studium, 10. 3. 2005, Ph.D.
Obor Sociální práce, habilitační řízení 30. 10. 2012, docent

Řízení na VŠ

Pedagogická fakulta MU v Brně
Pedagogická fakulta Katolické univerzity Ružomberok