IVPP s.r.o. poskytuje zájemcům možnosti studia MBA v pomáhajících profesích.

Studium je koncipováno tak, aby oslovilo zájemce a bylo přínosem pro práci zaměstnanců vězeňské služby, policie, kurátorů pro dospělé, sociální pracovníky na oddělení sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační úředníky, metodiky prevence, zaměstnance ústavních zařízení pro děti a mládež, zaměstnance azylových domů, studenty bakalářských a magisterských programů a pro všechny ostatní vysokoškolsky vzdělané specialisty, kteří mají zájem si rozšířit, osvojit a získat nové informace o metodách, technikách, přístupech a trendech v  problematice penologie, penitenciaristiky, postpenitenciární péče, sociální patologie, viktimologie, psychopatologie, etopedie a dalších souvisejících vědních disciplín.

DÉLKA A ORGANIZACE STUDIA:
Délka studia činí 4 semestry.
Výuka probíhá distanční formou (soboty, neděle), skládá se z přednášek a kolokvií.
V sobotu je výuka od 8:00 do 17:00 hod., v neděli od 8:00 do 14:15 hod. Přednášky začínají vždy v 8:00 hod.

FORMA UKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH BLOKŮ:
Zápočet, kolokvium, zkouška.

FORMA ZAKONČENÍ STUDIA:
Certifikát MBA v pomáhajících profesích.

POŽADAVKY KE STUDIU:
Vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.).

MÍSTO KONÁNÍ A MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ:
Najdete na stránce Kontakty.

KURZOVNÉ, TERMÍNY PŘEDNÁŠEK A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK:
Najdete u jednotlivých běhů studia MBA.

8. BĚH 7. BĚH 6. BĚH

STUDIJNÍ BLOKY:

Jedinec-společnost – celek světa (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

3 životní pohyby Jana Patočky

Krize – zakládající možnost separace

Rodina – emoční schéma rodiny

Separační fáze

Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Domácí násilí, syndrom CAN, poruchy rodiny, poruchy rodičovství

Komerční sexuální zneužívání, stalking

Vybrané kapitoly z viktimologie (30hod)

Vybrané tématické okruhy:

Vulnerabilita, viktimizace, preincidenční faktory, projevy dlouhodobé viktimizace,

Zákon o obětech trestných činů

Primární, sekundární, terciární viktimizace

Sebepoškozování jako specifická neverbální komunikace (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Tělesnost- zakládající existenciál člověka, tělesné schéma strukturální a nestrukturální, tělo ve fenomenologickém pojetí, tělesnění a čas

Temporalita: minulé, přítomné a budoucí

Záměrné sebepoškozování, metody, způsoby provedení důvody a funkce sebepoškozování, souvislosti sebepoškozování a klinický obraz poruch chování

Psychiatrické minimum pro penitenciární praxi (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Duševní onemocnění, demence, schizofrenie, paranoidní psychóza, Korsakova psychóza, poruchy osobnosti, parafílie

Vybrané kapitoly z adiktologie (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Současná toxikomanická scéna, závislost na alkoholu, trendy závislostního chování, netolismus, právní rámec – trestní zákoník, penitenciární a postpenitenciární problematika, možnosti léčby, ochranná opatření, soudně znalecké zkoumání

Psychosomatické souvislosti na pozadí chování v krizi a u vězněných (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Psychoanalytická teorie, konverze, alexitýmie, Hopelessness-helplessness

Psychosomatika a zdraví

Osobnost člověka a vznik psychosomatických poruch

Psychosociální situace v praktickém užití (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Sociální komunikace, stres, adaptabilita, maladaptivní chování, jinakost života, krize v životě člověk, krize z uvěznění, řeč těla, komunikace  v přenosu

Koučing, mentoring, facilitace, vybrané techniky NLP (50 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Facilitace, facilitativní mediace, evaluativní mediace, kyvadlová mediace, zákonné vymezení, uplatnění v praxi pomáhajících profesí.

Mentoring v prostředí pomáhajících profesí jako alternativní cesta k osobnostnímu rozvoji.

Neurolingvistické programování – studie struktury vnitřní zkušenosti zacílená k zvýšení životních komplexních možností a flexibility jedince.

Ekonomické právní minimum, marketing, management, projekty v sociálních službách.

Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí (30 hod)

Vybrané tématické okruhy:

Fyziologická a patologická únava, příčiny patologické únavy, 3 komodity energie, problémy současné doby, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, přenos energie mezi lidmi, jak žít dobrý život.

Celkem 390 hodin + 10 hodin individuální odborná konzultace = 400 hodin

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
doc. PaeDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
doc. Ph.Dr. Emília Janigová, Ph.D.
doc. MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
Mgr. Martin Korych
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
a dále soudní znalci, odborníci z medicínských oborů, adiktologové, ředitelé a specialisté z věznic a další…