PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. Mgr. Michaela Černá, MBA

prof. PhDr. Anna Hogenová, Ph.D.
– garant programu MBA
– filosofické aspekty existence člověka

plk. Ing. František Vlach, Ph.D., MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP
– metodologický seminář

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, Ph.D.
– viktimologie, domácí násilí, stalking, krizová intervence, práce s obětí, práce s rodinou, forenzní znalecká činnost – viktima, svědek, pachatel
– typologie pachatele.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, Ph.D.
– sexualita, sexuální přirozenost, deviace, delikvence
– přednášky v rámci předmětu: prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
– etopedie
– psychopatologie v penitenciární praxi
– sociálně patologické jevy a jejich prevence
– probace a mediace
– mediace jako technika řešení mezilidských kontaktů
– sociální trénik
– poradenské dovednosti

PhDr. Mgr. Helena Kalábová, Ph.D.
– práce s rodinou
– prevence sociálně patologických jevů
– sociální trénink
– základy psychopatologie
– poradenské dovednosti

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
– forenzně viktimologická problematika, práce s rodinou
– expertka na vedení výslechu, znalecká psychologická praxe
– rizika výkonu v pomáhajících profesích

PhDr. Soňa Šrobárová, Ph.D.
– krizová intervence

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.
– profesní etika

PaeDr. Lubomír Bajcura, Ph.D.
– profesní etika

Ing. Eva Fielko, Ph.D.
– ekonomika a management
– projektový management

JUDr. Alexandr Šíma
– práce s rodinou (právní aspekty v řešení soudních kauz při rozpadu rodiny)

JUDr. Eva Karhanová Horynová
– sociálně právní ochrana
– právní aspekty v pomáhajících profesích

MUDr. et MUDr. Helena Máslová
– psychosomatika

MUDr. Gabriela Křečková
– základy psychopatologie (psychiatrické onemocnění v genetických kazuistikách)

MUDr. Michal Kryl
– psychosomatika (základy psychosomatiky, poruchy osobnosti v praxi psychiatra)

MUDr. Jiří Švarc
– základy psychopatologie v adiktologii (nedobrovolná hospitalizace v adiktologii, problematika ochranné léčby)

MUDr. Josef Černý
– psychosomatika (alergologie a imunologie s přesahem k psychosomatice a komplexu zátěže v životě)

Mgr. Jiřina Věchtová
– práce s rodinou (PČR – sexuální zneužívání dětí mladších 15-ti let, vedení výslechu dětské oběti jako svědka, právní aspekty tohoto úkonu)

Mgr. Jaroslav Šejvl
– adiktologie v klinické praxi

Mgr. Jana Koudelková
– adiktologie (ambulantní sociální služby, adiktologické kazuistiky v kontextu ženství a mateřství)

Mgr. Martin Korych
– aktuální otázky neziskového sektoru
– projektový management
– rizika výkonu v pomáhajících profesích

Ing. Blanka Nedvědická
– krizová intervence (horizonty těla a mysli v prostředí výkonu)

MUDr. Miroslav Holub
– psychosomatika (základy celostní medicíny)