Nabízíme Vám následující akreditované kurzy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV):

  • Poruchy osobnosti, psychiatrické diagnózy dětí a dospělých – možnost rozpoznání a komunikace, úvod do problematiky (rozsah 12 hodin)
  • Rodina v nároku separačně-vývojových změn a možnosti účinné prevence (rozsah 8 hodin)
  • Motivační rozhovory v komplexu užití v sociální práci (rozsah 12 hodin)
  • Problematika závislosti jako poškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce (rozsah 12 hodin)
  • Sebepoškozování u dětí a mládeže jako specifická neverbální komunikace (rozsah 6 hodin)
  • Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny (rozsah 12 hodin)
  • Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí (rozsah 6 hodin)
Přednášející:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
tel. +420 607 567 150
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
tel. +420 603 540 525

Akreditace IVPP s.r.o. ZDE. Cena kurzů je závislá na počtu účastníků a místu konání. Bude sdělena na základě Vaší poptávky na výše uvedených kontaktech.

Popis akreditovaných kurzů MPSV:

Poruchy osobnosti, psychiatrické diagnózy dětí a dospělých – možnost rozpoznání a komunikace, úvod do problematiky (akreditace ZDE)
Rozsah: 12 hodin (2 x 6 hodin)
Pracovníci v celé šíři pomáhající profese v sociálních službách se velmi často setkávají s klienty vykazujícími známky specifické zaměřenosti své osobnosti (hraniční porucha osobnosti, porucha chování) a  také dosti značnou část klientely tvoří lidé se známkou určité psychiatrické poruchy. Volba správné strategie kontaktu poskytovatele pomoci klientovi je podmínkou dobré následné spolupráce a komplexu dobrého výsledku intervence. Upozorněno bude na možná rizika dekompenzace jak u klienta, tak i u poskytovatele – vč. možnosti ohrožení fyzického i duševního zdraví.

Rodina v nároku separačně-vývojových změn a možnosti účinné prevence (akreditace ZDE)
Rozsah: 8 hodin
Seminář je zaměřen na práci s rodinou v situaci řešení problémových situací vedoucích k možné krizi rodiny. Separační nároky, které se vzájemně ovlivňují a přímo na sebe navazují, v situaci nedokončených psychologicko-sociálních interakcí, vedou k dysbalanci a ke vzniku komplikací, založených v nedostatečné kompetenci rodičů a prarodičů transgeneračně. Cílem je poskytnout účastníkům maximálně možný vhled do výše uvedené problematiky s následnou jejich možností účinně intervenovat v rodinném systému, který se z různých důvodů nachází ve stádiu rozkolísání anebo již probíhající hluboké krize, mající mnohdy viktimologické pozadí.

Motivační rozhovory v komplexu užití v sociální práci (akreditace ZDE)
Rozsah: 12 hodin (2 x 6 hodin)
Seminář je zaměřen na rozšíření možnosti specifické komunikace – verbální i neverbální v rámci aplikace metody motivačního rozhovoru. Tato metoda klade důraz na spolupráci klienta a poskytovatele, pomáhá nalézat důvody ke změně a způsoby, jak jí dosáhnout uvnitř klienta, a to vše tak, aby byla respektována autonomie klienta a  jeho zodpovědnost za vlastní život. Tento přístup funguje výborně u jednotlivců, kteří mají nízkou motivaci nebo jsou nepřipraveni na změnu. Motivační rozhovor jim může pomoci projít emocionálními fázemi, vedoucími k nalezení jejich motivace a následně změny nepříznivého současného stavu.

Problematika závislosti jako poškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce (akreditace ZDE)
Rozsah: 12 hodin (2 x 6 hodin)
Seminář je orientován do oblasti úvodu do problematiky závislostí v komplexu existence člověka, s respektem k jeho osobnímu příběhu a bio-psycho-sociální jedinečnosti při rozvoji závislosti. Objasňuje základní problémy spojené s rozvojem syndromu závislosti, vč. základního členění a terminologické specifikace. Výklad a příklady z praxe se orientuje na objasnění návykových látek a jejich způsobu užívání, na specifické reakce těla a mysli – projevy, rizika a důsledky. Různé přístupy diagnostické, terapeutické a následné socializačně – aktivizační jsou prezentovány v kontextech následné péče multidisciplinárního typu a právě sociální pracovník je významným článkem tohoto procesu.

Sebepoškozování u dětí a mládeže jako specifická neverbální komunikace (akreditace ZDE)
Rozsah: 6 hodin
Výukový program je orientován do problematiky sebepoškozování jako určité možnosti neverbálního sdělování – komunikace  s okolním světem. Dítě, zrozeno do rodiny, volá o péči a pozornost, což je v jistém slova smyslu určitá forma skrytého problému, který se manifestuje právě tímto činem, mající sebepoškozující charakter.

Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny (akreditace ZDE)
Rozsah: 12 hodin (2 x 6 hodin)
Seminář reaguje na  současnou situaci krize v prostředí rodiny a zaměřuje se na sociálně patologické jevy tohoto prostředí. Centrem pozornosti celého  vzdělávacího programu je problematika  domácího násilí vč. syndromu CAN, které je velmi složitým a zároveň obtížným jevem, ohrožující svojí naléhavostí a nebezpečností všechny členy v rodině, bez rozlišení věku. Tím, že se tato sociální patologie odehrává v prostředí rodiny, bývá velmi dlouho skryta pro okolí laické, ale i odborné. Tím, že je seminář orientován do oblasti vymezení základních pojmů, ale i jasných diagnostických daností, otevírá možnost vhodné intervence v případě již probíhajícího jevu. Míří také do prevence v situaci, kdy tento příznak není plně rozvinut.

Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí (akreditace ZDE)
Rozsah: 6 hodin
Seminář reaguje na  situaci současné doby, kdy fenomén únavy je provázející  příznak v každodennost žití člověka. Únava a příznaky s tímto spojené prezentují jednu z velmi obtížných situací, které svojí  vážností a naléhavostí člověka ohrožují, ale zároveň  nabízejí určitou možnost a otevřenost k nutným změnám v životě daného jedince.

Akreditované kurzy MPSV Vám nabízíme ve spolupráci se společností SOMEPO s.r.o. ZDE.